Zwycięzcy V edycji
Previous Tab Next Tab
photo

Scena z filmu "Romantyczność"!

photo

"Elegia o chłopcu polskim"

photo

"Z pamiętnika Adama i Ewy"

photo

Kadr z filmu "Nieswój"

photo

Kadr z filmu "Zbrodnia i kara"

photo

Kadr z filmu "Orfeusz współczesny"

photo

Kadr z filmu "Pan od przyrody"

photo

Kadr z filmu "Romeo i Julia"

photo

Kadr z filmu "Kamizelka"

photo

Kadr z filmu "Kamienie na szaniec"

  Regulamin i karta zgłoszenia


   Regulamin do pobrania

Regulamin Konkursu Filmowego
"LEKTURY W KADRZE"


§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem konkursu jest Liceum Ogólnokształcące MIKRON mieszczące się w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32 .

§ 2. CELE

Głównym celem konkursu jest:
  • Wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego filmu będącego adaptacją wybranej lektury szkolnej.
  • Zachęcenie młodzieży do wykorzystania nowych urządzeń multimedialnych.
  • Zachęcenie uczestników konkursu do aktywności twórczej oraz próby własnej interpretacji tekstu literackiego.
  • Promocja młodych talentów.

§ 3. TEMAT KONKURSU

Temat konkursu brzmi: "LEKTURY W KADRZE"
  • Organizatorzy oczekują filmów, które powstaną w oparciu o teksty lektur znajdujących się w podstawie programowej przewidzianej dla gimnazjum lub liceum.
  • Jako podstawa programowa rozumiany jest przykładowy spis utworów obowiązkowych omawianych w całości lub fragmentach (w tym teksty z poziomu rozszerzonego dla liceum i technikum) przedstawiony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, obowiązujący w roku szkolnym 2012/2013 lub, bądź w latach poprzednich.

§ 4. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
2. Praca może być stworzona przez uczestnika indywidualnego lub przez grupę reżyserską.
3. Grupa reżyserska może się składać z uczniów uczęszczających do różnych szkół tylko pod warunkiem, że są członkami koła zainteresowań przy Miejskim/Gminnym Ośrodku Kultury, bądź należą do innej formalnej grupy artystycznej.
4. W przypadku grup składających się z uczestników różnych grup wiekowych o przyporządkowaniu do odpowiedniej kategorii wiekowej decydować będzie wiek ? spośród liczby uczestników.
5. W tworzenie pracy konkursowej oprócz uczniów (członków koła przy ośrodku kultury) mogą być zaangażowani wyłącznie nauczyciele lub instruktorzy. Niedozwolona jest współpraca osób nie związanych z instytucją, która poprzez nauczyciela/instruktora zgłasza film na konkurs. Współpraca takich osób przy tworzeniu pracy konkursowej będzie skutkować dyskwalifikacją pracy.
6. Ze względu na różnicę wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:
  • Uczniowie szkół gimnazjalnych - I kategoria;
  • Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych - II kategoria.
W każdej z powyższych kategorii najlepsze prace (pierwsze trzy miejsca) zostaną uhonorowane nagrodami, przewiduje się także dwa wyróżnienia w każdej kategorii.

§ 5. PRACA KONKURSOWA

1. Uczestnicy konkursu przedstawiają, zapisaną na płycie DVD, jedną pracę konkursową w formacie zgodnym z odtwarzaniem Windows Media Video (o rozszerzeniu .wmv), którego czas projekcji nie przekracza 10 minut. Dodatkowo dołączają minimum dwa zdjęcia z planu filmowego o rozdzielczości 250-300 dpi, które mogą zostać wykorzystane przez Organizatorów w materiałach promocyjnych konkursu (np. na plakacie).
2. Uczestnicy mają za zadanie w oryginalny sposób przedstawić treść wybranej lektury.
3. Praca konkursowa może zostać wykonana w dowolnie wybranej konwencji i gatunku filmowym (np. horror, western itp.) oraz technice (np. animacji).
4. Przy ocenie prac będzie brane pod uwagę: pomysłowość, technika, wrażenia artystyczne.
5. Praca, w postaci płyty DVD, winna być zapakowana i opatrzona godłem. Do pracy powinna zostać załączona wypełniona karta zgłoszeniowa . Wszystko razem zapakowane w kopercie z napisem: "Lektury w kadrze".
6. Godło powinno składać się z ośmiu znaków (w tym przynajmniej dwóch liter i dwóch cyfr) i stanowi jedyny znak rozpoznawczy grupy(oprócz tytułu filmu), który jest dostępny dla Jury.
7. Godło powinno, obok tytułu, znaleźć się w czołówce filmu. W pracy konkursowej nie powinny się znaleźć żadne dodatkowe dane związane z uczestnikami, którzy ją zgłosili (czyli nazwiska aktorów, reżyserów i pozostałych członków ekipy filmowej oraz nazwa szkoły bądź instytucji, która objęła grupę opieką).
8. Zamieszczenie dodatkowych danych uczestnika w filmie będzie się wiązać z dyskwalifikacją pracy konkursowej.
9. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
10. Uczestnik oświadcza, że jest autorem zgłoszonej pracy oraz posiada do niej wszelkie prawa autorskie. Równocześnie zgadza się na wykorzystanie filmu w celach promocji konkursu(poprzez umieszczenie na stronie organizatora lub stronie konkursu).
11. W przypadku wykorzystania w filmie materiałów archiwalnych bądź fragmentów innych filmów konieczne jest posiadanie przez uczestnika zgody oraz dołączenie do karty zgłoszenia oświadczenia o tym, że taką zgodzę posiada. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia uczestników konkursu o przesłanie stosownego dokumentu.
12. Kartę zgłoszeniową i regulamin konkurs wraz z dodatkowymi informacjami można uzyskać bezpośrednio w LO MIKRON przy ul. Pięknej 30/32 w Łodzi lub na stronie internetowej www.mikron.edu.pl, w zakładce KONKURS FILMOWY.

§ 6. ZGŁOSZENIE DO KONKURSU

1. Prace konkursowe wraz z kartą zgłoszeniową należy składać do 30 kwietnia . W przypadku zgłoszeń pocztowych liczyć się będzie data stempla pocztowego.
2. Pracę może zgłosić do konkursu wyłącznie nauczyciel lub instruktor opiekujący się twórcami filmu.
3. Do konkursu mogą zostać zgłoszone wyłącznie prace, które nie były nigdzie wcześniej publikowane.
4. Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr.133 poz. 883) oraz rozszerzenie praw autorskich oraz majątkowych na rzecz Liceum Ogólnokształcącego MIKRON z siedziba w Łodzi przy ul. Pięknej 30/32. Tym samym uczestnicy konkursu nie mogą rozpowszechniać prac konkursowych poprzez np. umieszczanie ich w Internecie przed ogłoszeniem oficjalnych wyników konkursu.
5. Pełnoletni uczestnicy konkursu zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w tym wykorzystanie wizerunku). W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest wyrażenie pisemnej zgody przez rodziców lub prawnych opiekunów (do pobrania wraz z kartą zgłoszenia ze strony konkursu).
6. Oświadczenia dotyczące danych osobowych uczestników zbierane są przez nauczyciela bądź instruktora zgłaszającego pracę na konkurs, który podpisuje i przesyła do organizatorów stosowne oświadczenie, mówiące o tym, że wyżej wymienione zgody znajdują się w jego posiadaniu (do pobrania na stronie konkursu).
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do poproszenia o przesłanie przez nauczyciela/instruktora pisemnych zgód wszystkich uczestników uczestniczących w pracach nad przesłanym przez niego filmem.
8. W karcie zgłoszenia powinni zostać uwzględnieni wszyscy uczestnicy biorący udział w pracach nad filmem konkursowym.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieinformowania uczestników o uchybieniach w dokumentacji prowadzących do dyskwalifikacji pracy konkursowej.
10. Wszystkie prace będą traktowane z największą starannością, jednak organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za ich ewentualne uszkodzenie lub zaginięcie w transporcie pocztowym.

§ 7. PRACA JURY KONKURSU

1. Do oceny złożonych filmów zostanie powołane profesjonalne jury.
2. Prace złożone na konkurs nie będą zwracane autorom.
3. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych decyduje Jury Konkursu, które będzie pracować w oparciu o Regulamin Jury Konkursu.
5. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Jury.

§ 8. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Uroczyste ogłoszenie wyników odbędzie podczas Gali Filmowej, której termin zostanie podany na stronie internetowej konkursu.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do indywidualnego zaproszenia na Galę tych uczestników, których filmy zostały nagrodzone bądź wyróżnione (bez przedstawiania wyników obrad Jury).
3. Uczestnicy, którzy nie otrzymali indywidualnego zaproszenia mogą uczestniczyć w Gali Filmowej po wcześniejszym zgłoszeniu tego Organizatorom (telefonicznie lub mailowo).
4. Po Gali Filmowej wyniki wraz ze zwycięskimi i wyróżnionymi filmami zostaną opublikowane na stronie internetowej konkursu.